Personvernerklæring for SKYGGE
SOLSKJERMING AS
Kjære kunde og besøkende på våre nettsider. Det er viktig for oss at du kan stole på at alle dine
personopplysninger er trygge hos oss. SKYGGE SOLSKJERMING AS har brukt mye tid på din
sikkerhet og følger gjeldende lovverk iht. personvernloven/GDPR til enhver tid. Vi har nøyaktig og
samvittighetsfullt vurdert samtlige behandlinger av personopplysninger vi har om deg.
Alle personopplysninger vi har om deg er de opplysningene du selv har gitt til oss. Det kan også være
opplysninger vi har mottatt fra offentlige instanser for å kunne gi deg de tjenestene du har krav på. Vi
bruker ingen andre opplysninger enn nettopp de vi trenger for å utfør vårt arbeid. Vi deler ikke dine
personopplysninger til noen andre enn våre leverandører, som trenger disse for å utføre våre plikter
ovenfor deg, eller offentlige myndigheter dersom de ber oss om dette. I slike tilfeller er opplysningene
sikret med en Databehandleravtale. Vi beholder ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.
Dette er data vi kan samle inn: formålene, rettslig grunnlag, hvilke data og varighet.
Formål Rettslig grunnlag Hvilke data Varighet
Vi har sikret alle dine personopplysninger med databehandleravtaler der det er nødvendig.
Overføringer til USA er sikret med Data Privacy Framework. Der hvor denne ikke foreligger eller
overføring av data til 3. land hvor dette er nødvendig for å levere vår tjeneste til deg er dette
sikret med en SCC.
Dine rettigheter
Som kunde hos oss har du rettigheter som gjelder dine personopplysninger og hvordan vi bruker
disse. Personvernloven gir deg følgende rettigheter:
Har vi samlet inn dine personopplysninger med ditt samtykke kan du trekke disse tilbake. Ta i så
tilfelle kontakt med post@skyggesolskjerming.no
· Rett til å se dine personopplysninger.
· Rett til retting. Dersom noe er feil, skal vi selvsagt rette dette.
· Rett til å bli slettet. Her har vi våre forpliktelser også iht. regnskapsloven slik at vi ikke kan slette
alle opplysninger før disse forpliktelsene er innfridd.
· Rett til begrensning. Synes du vi har lagret for mye? Si ifra til oss!
· Rett til dataportabilitet. Ønsker du å flytte dine personopplysninger? Vi fikser det!
· Rett til å protestere. Er du uenig med hvordan vi bruker dine personopplysninger? Si ifra!
· Rett til å klage. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Link finner du her:
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/
Har du spørsmål til noe som har med dine personopplysninger å gjøre kontakt:
post@skyggesolskjerming.no